PUTSARKUNGEN AB

DEN 25 MAJ 2018 TRÄDDE DEN NYA DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR) I KRAFT .

här kommer lite information, om hur vi hanterar dina personuppgifter och varför.

Putsarkungen AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra de avtal och tjänster som ingår och kunna erbjuda er kunder en god service och korrekt administration av avtalen.

Behandlingen sker också i direktmarknadssföringssyfte samt att följa det regelverk som gäller för alla bolag generellt såsom bokföringsregler och regler som är specifika för vår verksamhet.

Behandlingen av personuppgifterna sker också av andra bolag som utgör en funktion åt oss på Putsarkungen AB.

och givetvis följer dem också GDPR , som är betryggande över att era personuppgifter får bra skydd mot oberoende.

Du har rätt att efterfråga vad för uppgifter som vi behandlar och kan när som helst korrigera eller be oss att begränsa eller radera hanteringen av dina uppgifter.

GDPR ger dig som kund en tryggare hantering. och det vill vi på Putsarkungen AB också ge dig i alla lägen.

SYFTET MED BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER
DINA UPPGIFTER ANVÄNDS FÖR ATT VI PUTSARKUNGEN AB SKA KUNNA SÖKA RUT-AVDRAG PÅ TJÄNSTEN VI SÄLJER TILL ER VÅRA KUNDER. BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FULLGÖRA EN RÄTT FÖRPLIKTELSE SOM ÅVILAR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE. DETTA GÖRS HUVUDSAKLIGEN MED STÖD AV DATASKYDDSFÖRORDNINGEN ARTIKEL 6.1 VISSA BEHANDLINGAR KAN ÄVEN GÖRAS MED STÖD AV SAMTYCKE FRÅN DEN REGISTRERADE ELLER FÖR ATT BEHANDLINGEN ÄR NÖDVÄNDIG FÖR ATT FULLGÖRA EN RÄTTSLIG FÖRPLIKTELSE SOM ÅVILAR PUTSARKUNGEN AB
TILL VEM LÄMNAR PUTSARKUNGEN AB UT PERSONUPPGIFTER TILL?
MED STÖD AV SIN MYNDIGHETSUTÖVANDE VERKSAMHET OCH MED STÖD AV SINA RÄTTSLIGA SKYLDIGHETER LÄMNAR PUTSARKUNGEN AB UT PERSONUPPGIFTER TILL FÖLJANDE MOTTAGARE:
  • TILL SKATTEVERKET LÄMNAS KONTROLLUPPGIFT FÖR ATT KUNNA SÖKA RUT-AVDRAG.
  • FORTNOX FINANS FÖR FAKTURAHANTERING / INKASSO , PÅMINNELSE.
UTÖVER DE UPPGIFTER SOM PUTSARKUNGEN AB LÄMNAR UT PÅ GRUND AV EN SKYLDIGHET I LAG SÅ LÄMNAR PUTSARKUNGEN AB ENDAST UT UPPGIFTER NÄR DEN ENSKILDE SAMTYCKT TILL DET ELLER OM DET ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ATT FULLGÖRA SINA SKYLDIGHETER ATT HANTERA RUT-AVDRAGET.
HUR LÄNGE SPARAS UPPGIFTERNA?
PUTSARKUNGEN AB FÅR ENLIGT GDPR INTE SPARA PERSONUPPGIFTER UNDER LÄNGRE TID ÄN VAD SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR ÄNDAMÅLET MED BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA. NÄR UPPGIFTERNA INTE LÄNGRE BEHÖVS SKA DE TAS BORT. GALLRINGTIDER FÖR ALLMÄNNA HANDLINGAR I PUTSARKUNGEN AB’S REGISTER FRAMGÅR AV DEN MYNDIGHETSSPECIFIKA FÖRESKRIFTEN, RA-MS 2010:70. VISSA UPPGIFTER, SOM REGLERAS I FÖRESKRIFTENS 3 §, SKA BEVARAS FÖR EFTERVÄRLDEN.
ÄVEN BOKFÖRINGSLAGEN STÄLLER KRAV PÅ PUTSARKUNGEN AB SKA SPARA UPPGIFTER EN VISS TID. DE UPPGIFTER SOM OMFATTAS AV LAGEN SKA BEVARAS FRAM TILL OCH MED DET SJUNDE ÅRET EFTER UTGÅNGEN AV DET KALENDERÅR DÅ RÄKENSKAPSÅRET AVSLUTADES.
DINA RÄTTIGHETER
RÄTT TILL INFORMATION
DU HAR RÄTT ATT FÅ INFORMATION NÄR DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS. INFORMATION OM PERSON-UPPGIFTSBEHANDLINGEN SKA LÄMNAS AV PUTSARKUNGEN AB BÅDE NÄR UPPGIFTERNA SAMLAS IN OCH NÄR DU ANNARS BEGÄR DET. OM DU BEGÄR ATT FÅ ETT SÅ KALLAT REGISTERUTDRAG HAR PUTSARKUNGEN AB I NORMALFALLET 30 DAGAR PÅ SIG ATT INFORMERA DIG OM VILKA PERSONUPPGIFTER SOM BEHANDLAS AV OSS. DÄRUTÖVER FINNS DET VISSA TILLFÄLLEN NÄR SÄRSKILD INFORMATION SKA GES TILL DEN REGISTRERADE, TILL EXEMPEL OM DET INTRÄFFAR ETT DATAINTRÅNG ELLER LIKNANDE (EN PERSONUPPGIFTSINCIDENT) HOS DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE OCH DET FINNS RISK FÖR TILL EXEMPEL IDENTITETSSTÖLD ELLER BEDRÄGERI.
RÄTT TILL RÄTTELSE
DU HAR RÄTT ATT VÄNDA DIG TILL PUTSARKUNGEN AB OCH BE ATT FÅ FELAKTIGA UPPGIFTER RÄTTADE. DET INNEBÄR OCKSÅ ATT DU HAR RÄTT ATT KOMPLETTERA MED SÅDANA PERSONUPPGIFTER SOM SAKNAS OCH SOM ÄR RELEVANTA MED HÄNSYN TILL ÄNDAMÅLET MED PERSONUPPGIFTSBEHANDLINGEN.
RÄTT TILL RADERING (RÄTTEN ATT BLI GLÖMD)
ENLIGT DATASKYDDSFÖRORDNINGEN KAN DU HA RÄTT ATT FÅ DINA PERSONUPPGIFTER RADERADE I ÖVRIGT MÅSTE UPPGIFTER RADERAS I FÖLJANDE FALL:
  • OM UPPGIFTERNA INTE LÄNGRE BEHÖVS FÖR DE ÄNDAMÅL SOM DE SAMLADES IN FÖR
  • OM BEHANDLINGEN GRUNDAR SIG PÅ DEN ENSKILDES SAMTYCKE OCH DENNE ÅTERKALLAR SAMTYCKET
  • OM DEN ENSKILDE MOTSÄTTER SIG PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOM SKER INOM RAMEN FÖR MYNDIGHETSUTÖVNING ELLER EFTER EN INTRESSEAVVÄGNING OCH DET INTE FINNS BERÄTTIGADE SKÄL SOM VÄGER TYNGRE ÄN DEN ENSKILDES INTRESSE
  • OM PERSONUPPGIFTERNA HAR BEHANDLATS OLAGLIGT
  • OM RADERING KRÄVS FÖR ATT UPPFYLLA EN RÄTTSLIG SKYLDIGHET
RÄTT TILL BEGRÄNSNING AV BEHANDLING
DU HAR I VISSA FALL RÄTT ATT KRÄVA ATT BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER BEGRÄNSAS. MED BEGRÄNSNING MENAS ATT UPPGIFTERNA MARKERAS SÅ ATT DE I FRAMTIDEN BARA FÅR BEHANDLAS FÖR VISSA AVGRÄNSADE SYFTEN. RÄTTEN TILL BEGRÄNSNING GÄLLER BLAND ANNAT NÄR DEN REGISTRERADE ANSER ATT UPPGIFTERNA ÄR FELAKTIGA OCH BEGÄRT RÄTTELSE. I SÅDANA FALL KAN DEN REGISTRERADE ÄVEN BEGÄRA ATT BEHANDLINGEN AV UPPGIFTERNA BEGRÄNSAS UNDER TIDEN UPPGIFTERNAS KORREKTHET UTREDS. NÄR BEGRÄNSNINGEN UPPHÖR SKA DU INFORMERAS OM DETTA.
RÄTT ATT GÖRA INVÄNDNINGAR
DU HAR I VISSA FALL RÄTT ATT INVÄNDA MOT DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGES BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER. RÄTTEN ATT INVÄNDA GÄLLER NÄR PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS FÖR ATT UTFÖRA EN UPPGIFT AV ALLMÄNT INTRESSE, SOM ETT LED I MYNDIGHETSUTÖVNING ELLER EFTER EN INTRESSEAVVÄGNING. OM DEN ENSKILDE INVÄNDER MOT BEHANDLINGEN I SÅDANA FALL FÅR DEN PERSONUPPGIFTSANSVARIGE ENDAST FORTSÄTTA ATT BEHANDLA UPPGIFTERNA OM DET GÅR ATT VISA ATT DET FINNS TVINGANDE BERÄTTIGADE SKÄL TILL ATT UPPGIFTERNA MÅSTE BEHANDLAS SOM VÄGER TYNGRE ÄN DEN ENSKILDES INTRESSEN, RÄTTIGHETER OCH FRIHETER ELLER OM BEHANDLINGEN SKER FÖR FASTSTÄLLANDE, UTÖVANDE ELLER FÖRSVAR AV RÄTTSLIGA ANSPRÅK.
ÅTERKALLA SAMTYCKE
OM DINA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS MED STÖD AV ATT DU GETT DITT SAMTYCKE KAN DU NÄR SOM HELST ÅTERKALLA SAMTYCKET.
DU KAN LÄMNA IN KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN.
OM DU ANSER ATT PUTSARKUNGEN AB BEHANDLAR UPPGIFTER OM DIG I STRID MED DATASKYDDSFÖRORDNINGEN KAN DU LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL TILL DATAINSPEKTIONEN. HTTPS://WWW.DATAINSPEKTIONEN.SE/
SKADESTÅND
EN PERSON SOM HAR LIDIT SKADA PÅ GRUND AV ATT HANS ELLER HENNES PERSONUPPGIFTER HAR BEHANDLATS I STRID MED DATASKYDDSFÖRORDNINGEN KAN HA RÄTT TILL SKADESTÅND AV DEN ELLER DE PERSONUPPGIFTSANSVARIGA SOM MEDVERKAT VID BEHANDLINGEN.
AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING
PUTSARKUNGEN AB ANVÄNDER INTE SIG AV AUTOMATISKT BESLUTSFATTANDE OCH PROFILERING.
FÖR KONTAKT
PERSONUPPGIFTSANSVARIG ÄR PUTSARKUNGEN AB, ORGNR 556904-6740 OM DU HAR FRÅGOR TILL OSS OM HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER ÄR DU VÄLKOMMEN ATT KONTAKTA IVAN PLEINADIUS (DRIFTANSVARIG)
TELEFONNUMMER: 0738132525

 

Vid frågor om personuppgifter maila oss på Info@putsarkungen.se

så hjälper vi dig vidare.